OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Te ogólne warunki regulują zakup online dokonywany za pośrednictwem witryny przez podmioty zamieszkałe w następujących krajach: Włochy. 1. PRZEPISY OGÓLNE 1.1 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej „Ogólnymi warunkami”) regulują całą sprzedaż produktów Saldi24 (zwanych dalej „Produktami” lub „Produktem”) zawarta na odległość na stronie internetowej www.ordinaadesso.it (dalej „Witryna”). 1.2 Usługa sprzedaży na odległość regulowana Ogólnymi warunkami jest zarezerwowana wyłącznie dla konsumentów (zwanych dalej „Klientami” lub „Klientem”); „konsumenci” oznaczają osoby fizyczne w wieku powyżej 18 lat, które działają w celach niezwiązanych z ich działalnością handlową, przedsiębiorczą, rzemieślniczą lub zawodową. 1.3 Językiem używanym do zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem tej strony jest język włoski. 1.4 Klienci są zobowiązani do uważnego zapoznania się z Ogólnymi warunkami, dostępnymi w Witrynie, w celu ich poznania, zapamiętania i powielenia. Umowy zawarte z klientami będą archiwizowane przez Saldi24 na okres przewidziany w obowiązujących przepisach. 2. IDENTYFIKACJA SPRZEDAWCY 2.1 Sprzedającym jest Wolves District SRL z siedzibą pod adresem Via Cimarosa 38, Collegno TO, Włochy, numer VAT 12154050012, kod podatkowy 12154050012, kapitał zakładowy w wysokości 10 000 euro, w pełni opłacony. 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW I ICH DOSTĘPNOŚCI 3.1 Informacje dotyczące Produktów, wraz z kodami Produktów i ich ceną, są dostępne na Stronie. 3.2 Produkty dostępne w Witrynie reprezentują wybrane produkty zwykle dostępne w sklepach; nie gwarantujemy jednak, że Produkty dostępne w Witrynie są również obecne w sklepach. Graficzna reprezentacja Produktów wyświetlanych na Stronie może różnić się od rzeczywistości; Klient musi zatem polegać wyłącznie na opisie Produktu i cechach tego samego zgłaszanych w Witrynie. 3.3 Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości i / lub rodzaju Produktów, które można kupić w Witrynie w dowolnym czasie Styl, modele i kolory Produktów opisanych w Witrynie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jeśli w trakcie procedury zakupu zamówienie nie może zostać przetworzone z powodu niedostępności zamówionego produktu, klient zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości automatycznej. W żadnym wypadku nie możemy ponosić odpowiedzialności wobec klienta z powodu niedostępności produktu. 3.4 Klient może wstawić maksymalnie dziesięć sztuk na pojedynczy Produkt w propozycji zamówienia. 3.5 W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy wynikające z awarii połączenia klienta z witryną. 4. CENA 4.1 Cena produktów wskazanych na stronie jest wyrażona w euro i obejmuje wszystkie obowiązujące podatki lub cła. Koszty dostawy, wskazane osobno w formularzu zamówienia, należy doliczyć do ceny Produktów. 4.2 Stale sprawdzamy dokładność cen wskazanych na Stronie; nie można jednak zagwarantować braku błędów. W przypadku błędu podczas wskazywania ceny produktu, odrzucimy zamówienie i zaoferujemy klientowi możliwość zakupu produktu po właściwej cenie. 5. ZAWARCIE UMOWY 5.1 Witryna zgłasza istotne cechy i cenę każdego produktu. Informacje w Witrynie nie stanowią oferty z naszej strony. 5.2 Przed wysłaniem propozycji zamówienia za pośrednictwem Witryny Klient musi uważnie przeczytać wszystkie instrukcje dostarczone podczas procedury zakupu (również dotyczące kosztów dostawy, warunków korzystania z prawa do odstąpienia od umowy i Polityka prywatności) oraz niniejsze Warunki ogólne. 5.3 Aby dokonać zakupu produktu, klient musi: (i) wstawić wybrany Produkt do „Koszyka”, klikając odpowiedni przycisk; (ii) wypełnić propozycję zamówienia; (iii) wybierz metodę płatności; (iv) zaakceptować Warunki ogólne; (v) przesłać propozycję zamówienia do Saldi24 za pośrednictwem Strony. 5.4 Przekazanie propozycji zamówienia stanowi propozycję zakupu dotyczącą wybranego Produktu, regulowaną niniejszymi Ogólnymi Warunkami i wiążącą dla Klienta (bez uszczerbku dla prawa do odstąpienia przewidzianego w art. 10 poniżej). Przekazanie propozycji zamówienia przez klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez niego ceny produktu lub zamówionych produktów. 5.5 Przed złożeniem oferty zamówienia klient ma możliwość wprowadzenia poprawek / zmian wprowadzonych danych, postępując zgodnie z odpowiednią procedurą wskazaną na stronie (przykładowo, ale nie wyłącznie, klient ma prawo do zmiany ilości produktów, które zamierza dokonać zakupu, dodając lub usuwając jeden lub więcej Produktów z „Koszyka”). 5.6 Bez uszczerbku dla wykorzystania danych osobowych opisanych w Polityce prywatności, formularz z propozycją zamówienia i dane klienta związane z propozycją zamówienia mogą być przez nas przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy. 5.7 Umowa między nami a Klientem wygasa, gdy Klient otrzyma od nas potwierdzenie przyjęcia oferty zamówienia złożonej zgodnie z procedurą podaną na Stronie. Przyjęcie (lub odmowa) przez nas propozycja zamówienia zostanie wysłana do klienta na adres e-mail wskazany przez klienta w propozycji zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”). 5.8 Możemy odrzucić propozycję zamówienia (w tym przypadku Klient nie będzie należny Saldi24, z wyjątkiem ewentualnie kwot wskazanych w następującym artykule 6) w następujących przypadkach: (I) w przypadku niedostępności Produktów (bez uszczerbku dla postanowień artykułów 3.3 i 5.9); (II) w przypadku, gdy płatność dokonana przez Klienta nie powiedzie się (na przykład w przypadku nie obciążenia ceny zakupu kartą kredytową Klienta lub, w przypadku płatności przelewem bankowym, w przypadku brak potwierdzenia odbioru przelewu w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty złożenia zamówienia); (III) w przypadku zgłoszenia lub podejrzenia oszukańczych lub nielegalnych działań, w tym podejrzenia, że zakupów dokonuje się w celach komercyjnych; (IV) w przypadku niewywiązania się przez Klienta ze zobowiązań wynikających z poprzedniej zawartej z nami umowy. 5.9 W przypadku niedostępności jednego lub więcej zamówionych Produktów, Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną. W takim przypadku propozycja zamówienia zostaje anulowana lub zaakceptowana w ograniczonym zakresie do dostępnych Produktów. W przypadku częściowej akceptacji Klient jest zobowiązany do zapłaty jedynie ceny związanej z dostępnymi Produktami (jeśli płatność zostanie dokonana kartą kredytową, Klient zostanie obciążony jedynie kwotą odpowiadającą dostępnym Produktom). 5.10 Zgodnie z postanowieniami art. 51 ust. 7 Kodeksu konsumenckiego, jak określono poniżej, Potwierdzenie zamówienia będzie zawierać podsumowanie zasadniczych cech zakupionych Produktów, szczegółowe wskazanie ceny i metod płatności , informacje o kosztach dostawy, wskazanie adresu, na który można składać reklamacje, oraz informacje o usługach posprzedażnych i istniejących gwarancjach handlowych. Wysłana przez nas wiadomość e-mail w celu potwierdzenia wysyłki Produktów, zgodnie z postanowieniami art. 8.1 poniżej („Potwierdzenie dostawy”). 5.11 Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Klienta, gdy ten ostatni (lub osoba trzecia wyznaczona przez niego przez Klienta i inna niż przewoźnik) fizycznie wejdzie w posiadanie Produktu. 6. METODY PŁATNOŚCI 6.1 Klient może zapłacić wynagrodzenie za Produkty zawarte w ofercie zamówienia i koszty wysyłki kartą kredytową, PayPal lub za pobraniem. 6.2 Wolves District przyjmuje płatności dokonywane za pomocą następujących kart kredytowych: Wiza; Karta MasterCard; American Express; Mistrz; 6.3 Obciążenie transakcji kartą kredytową Klienta zostanie dokonane dopiero po: (I) dane karty kredytowej zostały zweryfikowane; (II) otrzymano autoryzację polecenia zapłaty od firmy wydającej kartę kredytową używaną przez klienta. 6.4 W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu, w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty zamówienia, nie jest możliwe obciążenie karty kredytowej kwotami należnymi od Klienta (lub, w przypadku płatności przy odbiorze, środkami odpowiadającymi kwoty te nie są dostępne na rachunku bankowym Saldi24), wykonanie umowy nie będzie możliwe, a zamówienie uważa się za anulowane. 7. TRANSPORT I DOSTAWA 7.1 Produkty zostaną dostarczone na adres wskazany przez Klienta w propozycji zamówienia. W momencie dostawy wymagana jest subskrypcja klienta (lub jego delegata). Żadne dostawy nie są dostarczane do skrzynek pocztowych. Zamówienia nie będą dostarczane do następujących lokalizacji geograficznych: Watykan, Livigno i Republika San Marino. 7.2 Do każdego zamówienia wystawimy konkretny dowód zakupu, który zostanie wysłany do klienta e-mailem lub pocztą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dowód zakupu wystawiany jest na podstawie informacji dostarczonych przez klienta w momencie składania zamówienia. Po wystawieniu dowodu zakupu nie można wprowadzać żadnych zmian. Fakturę należy złożyć przed sfinalizowaniem zakupu. Po zamknięciu zamówienia nie można żądać faktur. 7.3 Koszty dostawy: I) W niektórych przypadkach (oferty na koniec zapasów), okresy roku, możemy zaoferować klientom bezpłatną wysyłkę, według jej uznania. Jeśli jednak klient chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, przesyłka będzie na jego koszt, dlatego zostanie zmniejszona o kwotę zwrotu. 7.4 Zakupione produkty zostaną dostarczone przez wybranego przez nas kuriera (zwanego dalej „Kurierem”) w dni robocze (z wyłączeniem zatem sobót, niedziel i świąt lokalnych lub państwowych) od 9:00 do 18:00 . Dostawy będą realizowane w ciągu 24/48 godzin (z wyjątkiem przypadków siły wyższej lub nieprzewidzianych okoliczności) z wyłączeniem obszarów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (w ciągu tych ponad 48 godzin). W przypadku braku dostawy kurier zostawia powiadomienie o przejściu na domofonie / w skrzynce pocztowej, powiadamiając odbiorcę o przejściu. Następnego dnia automatycznie zostanie zaplanowane drugie przejście. Jeśli odbiorca jest nadal nieobecny, przesyłka będzie przechowywana w lokalnym oddziale kuriera. Odbiorca ma 7 dni roboczych na skontaktowanie się z kurierem i zorganizowanie nowej dostawy. W przypadku braku odbioru w tym okresie paczka jest automatycznie zwracana do Saldi24 7.5 Klient (lub jego pełnomocnik) jest zobowiązany do sprawdzenia, po dostarczeniu Produktów przez Kuriera: (I) liczba dostarczonych paczek odpowiada liczbie wskazanej na potwierdzeniu dostawy; jest (II) czy opakowanie i jego plomby są nienaruszone, nie są uszkodzone, nie są mokre lub w jakikolwiek sposób zmienione. Wszelkie uszkodzenia opakowania i / lub Produktu lub niedopasowanie liczby opakowań lub wskazań należy niezwłocznie zgłosić na piśmie do działu obsługi klienta Saldi24. Po podpisaniu dokumentu kuriera bez zgłaszania przez klienta wyjątków klient nie będzie mógł zgłosić sprzeciwu w odniesieniu do zewnętrznych cech dostarczanej paczki. 7.6 Po wysyłce Produktu zamówienia nie można już anulować ani modyfikować. 8. DOSTAWA I POTWIERDZENIE DOSTAWY 8.1 Po wysłaniu Produktów wyślemy Klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki. 9. OPAKOWANIE LUB OPAKOWANIE 9.1 Produkty zakupione w Witrynie są dostarczane w zwykłym opakowaniu, z którego korzystamy. 10. ZWROT DO ZWROTU 10.1 Zgodnie z art. 52 Kodeksu konsumenckiego, jak zdefiniowano poniżej, Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 (czternastu) dni od daty, w której Klient (lub jego upoważniony przedstawiciel w celu otrzymania Produktu) wejdzie w istotną umowę posiadanie samego produktu. 10.2 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, klient musi przeprowadzić następującą procedurę, w terminie określonym w poprzednim artykule 10.1: użytkownik musi zalogować się na stronie; użytkownik w sekcji „Obsługa klienta” znajduje „centrum zwrotów”; w obszarze „centrum zwrotów” użytkownik musi wprowadzić adres e-mail użyty do zamówienia i swój numer zamówienia, który zaczyna się od MV #; użytkownik wybiera produkty, które chce zwrócić w związku z tym zamówieniem, wybierając ilości i przyczyny zwrotu, wybierając spośród dostępnych opcji; prośba o zwrot jest odbierana przez dział obsługi klienta, który ją weryfikuje i zatwierdza (lub odrzuca); klient otrzymuje powiadomienie za pośrednictwem wiadomości e-mail z działu obsługi klienta, potwierdzające zwrot. W tym e-mailu klient znajduje wskazania do wysyłki paczki, numer identyfikacyjny (RMA ID), sekcję, w której należy wprowadzić numer śledzenia przesyłki ze wskazaniem wybranego kuriera. 10.3 W ciągu 14 (czternastu) dni od zawiadomienia o odstąpieniu (wysłanym zgodnie z poprzednim art. 10.2) Klient musi zwrócić zakupiony Produkt, a adres, na który ma zostać wysłany, zostanie podany przez dział obsługi klienta. Koszty zwrotu produktu obciążają klienta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek zmniejszenie wartości Produktu wynikające z obchodzenia się z Produktem inne niż konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania: w związku z tym Klient jest zobowiązany nie usuwać żadnych etykiet umieszczonych na Produkcie. Produkt należy zwrócić w stanie nienaruszonym, bez ingerencji lub manipulacji. W przypadku stwierdzenia przez sprzedawcę, że zwracany towar jest uszkodzony lub że zwracana ilość nie odpowiada zamówieniu, mamy prawo odmówić odstąpienia od umowy, a klient jest również zobowiązany do zapłaty za spowodowane szkody. 10.4 Zwrot za zwrot podlega opłacie za zarządzanie w wysokości 13,95 euro z VAT, która odejmie od kwoty, którą należy zwrócić klientowi, bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż 14 (czternaście) dni od daty, w której zostaliśmy poinformowani o decyzji Klient może odstąpić od umowy zgodnie z niniejszym artykułem 10. Zwrot zostanie dokonany przez nas przelewem bankowym. Dlatego klient musi przekazać swój numer rachunku bieżącego do działu obsługi klienta. Jeśli zakupu dokonano przy użyciu kodu rabatowego, kwota rabatu nie zostanie zwrócona. Zwrot dotyczy wyłącznie kwoty faktycznie wydanej. 10.5 Zawiesimy zwrot pieniędzy do momentu otrzymania zwróconego produktu. Po otrzymaniu zwróconego Produktu sprawdzimy status samego produktu, aw przypadku, gdy towary będą nienaruszone, nieuszkodzone i / lub naruszone, zwrot zostanie dokonany na rzecz Klienta. Zwrot zostanie dokonany w ciągu 14 dni od otrzymania towaru zwróconego do naszego magazynu. 10,6 Zwrot Produktów należy przeprowadzić w każdym przypadku zgodnie z procedurą przewidzianą w tym artykule. 11. PRODUKTY DOSTOSOWANE 11.1 Zgodnie z postanowieniami art. 59 ust. 1 lit. c) Kodeksu konsumenckiego, jak określono poniżej, prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do zamówień dotyczących produktów niestandardowych, takich jak przykładowo i nie tylko Produkty, na których wygrawerowane są inicjały klienta. 12. WYMIANA PRODUKTÓW 12.1 Bez uszczerbku dla praw Klienta przewidzianych w artykułach 10 i 13 niniejszych Ogólnych warunków, w żadnym wypadku nie uznajemy możliwości zastąpienia Produktów zakupionych w Witrynie innymi produktami. 12.2 W przypadku, gdy klient otrzyma „niewłaściwy” produkt (rodzaj produktu, niewłaściwy rozmiar / rozmiar itp.), Musi natychmiast skontaktować się z obsługą klienta na adres e-mail lub obsługę klienta. Niezależnie od charakteru tego błędu, przypisywanego lub nie sprzedawcy, „zły” produkt musi zostać zwrócony samemu sprzedawcy. Adres zwrotny zostanie podany przez dział obsługi klienta. Nie przyjmujemy zwrotów na adresy inne niż podane przez dział obsługi klienta. 12.3 W przypadku, gdy błąd ten można przypisać Sprzedawcy, wymiana niewłaściwego produktu będzie całkowicie bezpłatna dla Klienta. W takim przypadku obsługa klienta będzie wymagała prawdziwych i konkretnych testów. Koszty zwrotu zostaną zwrócone Klientowi przez Sprzedawcę. 12.4 W przypadku, gdy błąd ten był jednak błędem (dobrowolnym lub mimowolnym), który można przypisać klientowi, wszystkie koszty zostaną poniesione przez klienta. Uwzględniono koszty wysyłki związane z wymianą nowego produktu. 12.5 Aby być ważnym, bez względu na rodzaj błędu, zamiennik musi być zgodny z naszymi wytycznymi. W chwili otrzymania zwrotu niewłaściwego produktu przez Sprzedawcę, musi on zostać ZINTEGROWANY I NIEUŻYWANY; w oryginalnym opakowaniu wraz z dokumentem z numerem zamówienia Klienta, ze wszystkimi wskazaniami i przyczynami zwrotu w celu wymiany. 13. PRODUKTY WADLIWE 13.1 Jeśli sprzedany Produkt powinien wykazywać wadę produkcyjną, aw każdym razie w przypadku jakiejkolwiek wady, która zagraża funkcjonalności związanej ze sprzedawanymi przez nas Produktami, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego skontaktowania się z pomocą online, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wiadomości. 13.2 Sprzedaż Produktów podlega gwarancjom prawnym określonym w art. 129, 130 i 132 Kodeksu konsumenckiego, jak określono poniżej. Zgodnie z tymi przepisami, klient ma prawo do przywrócenia zgodności towaru poprzez naprawę lub wymianę (klient może wybrać, czy uzyskać naprawę lub wymianę produktu zgodnie z warunkami określonymi przez prawo), bez ponoszenia przez niego kosztów, lub w przypadku, gdy jedno z tych środków nie powiedzie się (zgodnie z postanowieniami art. 130 ust. 7 Kodeksu konsumenckiego), możesz uzyskać uzasadnioną obniżkę ceny Produktów lub rozwiązanie umowy. Klient traci te prawa, jeśli nie zgłosi nam braku zgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od dnia, w którym odkrył ten brak zgodności. Bezpośrednie działanie w celu stwierdzenia niezgodności, która nie została przez nas złośliwie ukryta, jest zalecane w każdym przypadku w ciągu 26 (dwudziestu sześciu) miesięcy od dostawy Produktu. 13,3 W przypadku, gdy Klient zażąda, zgodnie z warunkami, o których mowa w tym artykule 13, naprawy lub wymiany Produktu z powodu niezgodności Produktu, koszty dostawy związane ze zwrotem Produktu zostaną nam naprawione lub wymienione , a także wszelkie koszty związane z dostarczeniem naprawionego lub wymienionego produktu do klienta, pozostają na nasz koszt. 14. GWARANCJA AUTENTYCZNOŚCI I PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 14.1 Znak towarowy, a także wszystkie graficzne i niefiguratywne znaki i znaki usługowe, obecne na Produktach, na odpowiednich akcesoriach i / lub opakowaniach, kształtowanych znaków, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane, czy nie, a także wszystkie ilustracje , obrazy i logo chronione prawem autorskim oraz, bardziej ogólnie, wszystkie prawa własności intelektualnej związane z Produktami są i pozostają wyłączną własnością następującej firmy Wolves District SRL. 15. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I WŁAŚCIWY TRYBUNAŁ 15.1 Niniejsze Ogólne Warunki, a w konsekwencji umowy zawarte z Klientami, podlegają prawu włoskiemu i muszą być interpretowane na jego podstawie (w tym Dekret ustawodawczy nr 206 z dnia 6 września 2005 r., „Kodeks konsumencki” oraz w szczególności „rozdział I tytuł III części III” oraz dekret ustawodawczy nr 70 z dnia 9 kwietnia 2003 r., „dekret o handlu elektronicznym”). 15.2 Wszelkie spory wynikające z interpretacji, ważności i / lub wykonania niniejszych Ogólnych warunków zostaną przekazane jurysdykcji sędziego miejsca zamieszkania lub zamieszkania klienta. 16. KONTAKTY 16.1 W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy w Witrynie lub metod zakupu online Klient może się z nami skontaktować.